fbpx

1. Arveklasse – ægtefælle og livsarvinger

Hvis der ikke er oprettet testamente, arver dine børn (livsarvinger) og ægtefælle ligeligt, dvs. halvdelen til ægtefællen og halvdelen til børnene. Dør et af dine børn før dig, vil barnets børn (dine børnebørn) træde i pågældendes sted. Er disse børnebørn også døde, træder deres børn (dine oldebørn) i børnebørnenes sted, etc. Hvis dit afdøde barn ikke havde nogen livsarvinger, modtager barnet ikke arv. Arven fordeles så mellem de øvrige personer i arveklasse 1.
Livsarvinger og ægtefæller er tvangsarvinger. Udgangspunkter er, at de skal arve 25% eller 1/4 af din formue. Det er uden betydning, om din formue i ægteskabet er fuldstændigt særeje.
Vær opmærksom på, at kun biologiske og adopterede børn er legale arvinger. Plejebørn eller børn, du har fået tildelt forældremyndigheden over, tildeles ikke arv, medmindre du opretter testamente til fordel for dem. Endvidere har et barn kun legal arveret efter sin stedfar eller sin stedmor, hvis det er adopteret af dem.
Samlevende er endvidere ikke omfattet af arveklasserne, hvorfor du bør oprette testamente, hvis din samlever skal arve dig.
Er der ingen levende arvinger i 1. arveklasse (ægtefælle, børn, børnebørn, mv.) ved din død, træder arveklasse 2 i kraft.

2. Arveklasse – Forældre og dernæst søskende

Forældre arver hver halvdelen af din arv. Er én eller begge af dine forældre døde, arver dine forældres børn dig (dine søskende). Det sker, uagtet om dine forældres børn er dine hel- eller halvsøskende.
Er afdødes søskende også døde, vil deres børn (dine nevøer/niecer) arve. Hvis du ikke har nevøer/niecer eller disse er døde på tidspunktet for din død, vil arven tilfalde arveklasse 3. Det sker, uanset om dine nevøer/niecer har børn.
Personer der arver efter 2. arveklasse, er ikke tvangsarvinger, og deres legale arveret kan derfor begrænses eller udelukkes helt ved testamente.
Er der ingen levende arvinger i 2. arveklasse ved din død, træder arveklasse 3 i kraft.

3. Arveklasse – Bedsteforældre, farbrødre, morbrødre, fastre og mostre.

Dine bedsteforældre på hver af dine forældres side arver ligeligt. Er dine bedsteforældre døde, går arven til deres børn (dine farbrødre, fastre morbrødre og mostre).
Dine fætre og kusiner kan efter arveloven ikke komme i betragtning til arven og er således ikke arveberettigede. Hvis fætre og kusiner skal arve, skal det fremgå af et testamente.
Arvinger i 3. arveklasse er ikke tvangsarvinger, og deres arv kan begrænses eller helt bortfalde ved testamente.

Ingen arvinger i 3. arveklasse

Er der ingen levende arvinger i 3. arveklasse, og er testamente ikke oprettet, tilfalder din arv staten.

Konkrete situationer

Her under kan du finde eksempler på almene konkrete arve-situationer. Husk, at du altid er velkommen til at kontakte TestaViva og få hjælp til netop din situation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *